FANDOM


เพื่อที่จะทำให้วิกินี้อยู่อย่างสงบสุข เราจึงมีผู้ดูแล (Admin) ดังนี้

ผู้ดูแล

ด้านล่างคือรายการผู้ดูแลทั้งหมด (ผู้ดูแลที่ไม่ทำงานในขณะนี้ หรือไม่ใช่ผู้ดูแลแล้วจะมีชื่อเป็นตัวเอียง)

  • WereOceloT (ผู้สร้าง)
  • Chloritoid (ผู้ดูแลและผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง)

ความสามารถของผู้ดูแล

ด้านล่างนี้คือความสามารถที่ผู้ดูแลมีความสามารถดังนี้

  • ลบหรือเรียกคืนหน้าต่าง ๆ
  • ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อื่น ๆ แก้ไขหน้าบางหน้า
  • บล็อก (Bock) ผู้ใช้ไม่ให้กระทำผิดกฎซ้ำอีก
  • เรียกคืน (Rollback) หน้าจากการแก้ไขในอดีต ซึ่งเร็วกว่าการยกเลิก (Undo)
  • แก้ไขธีมของวิกิ

การใช้ความสามารถของผู้ดูแลในทางที่ผิด

ผู้ดูแลจะต้องใช้ความสามารถในการทำให้วิกิมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ใช่ใช้สำหรับก่อการทะเลาะวิวาทหรือแหกกฎตามใจชอบ

ขอขอบคุณแบบอย่างจาก Werewolf Online Wiki

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.